Делатности

Уређивање и одржавање зеленила и зелених јавних површина
Наше Делатности
Јавно комунално предузеће “Зеленило” основао је Град Сомбор, ради обављања делатности од општег интереса.

Јавно предузеће је основано и послује на неодређено време, ради обављања послова везаних за уређивање и одржавање зеленила и зелених јавних површина, јавне расвете, одржавање тротоара, пешачких и бициклистичких стаза, одржавања улица и општинских путева у зимском периоду, урбаног мобилијара, споменика знаменитих личности и осталих споменика, фонтана и јавних чесми на јавним површинама Града Сомбора.

Послови везани за уређивање и одржавање зеленила и зелених јавних  површина подразумевају: уређивање травњака, парковских површина, дрвореда, цветних површина и других јавних зелених површина, вођење евиденције о јавном зеленилу – катастар зеленила, израду пројеката партерног уређења и хортикултуре, производњу и продају садног материјала (цветна расада, дрвенасте врсте и сл.)

Одржавају све јавне површине у граду Сомбору и у насељеним местима, а приоритетни су центар града, Венци, паркови, шетнице, дечија игралишта и прилазни путеви – улазак у град и ка центру. Свакодневни контакти са Надзорним органом одређују врсту и количину радова.

Одлуком локалне самоуправе Града Сомбора, послови око одржавања јавне расвете у Граду Сомбору и насељеним местима су поверени ЈКП” Зеленилу”. Ове послове око одржавања јавне расвете ЈКП “Зеленило” је преузело 01.07.2013 год, и том приликом је одрадило све активности које су предвиђене планом и програмом “Дирекције за изградњу Града Сомбора”.

У оквиру радне јединице Механизација и одржавање су послови везани за одржавање пешачких и бициклистичких стаза, који подразумевају извођење радова на одржавању тротоара, пешачких стаза урађених од бетонских плоча, гранитне коцке итд.

Послови везани за зимску службу су: одржавање улица и општинских путева у зимском периоду, према плану радова зимске службе, коjeg одобрава Градско веће Града Сомбора, чишћење снега на пешачким и бициклистичким стазама, парковима, на главној улици, пешачким прелазима, трговима, и сл.

Послови везани за одржавање урбаног мобилијара су: радови на одржавању, набавци, уградњи, замени и поправци дотрајалих и оштећених елемената урбаног мобилијара, (клупе, корпе за отпатке, жардињере, ограде, рекламни стубови и сл.), радови на набавци, уградњи и одржавању дечијих игралишта.

Послови везани за одржавање споменика знаменитих личности и осталих споменика, фонтана и јавних чесми на јавним површинама подразумевају њихово одржавање у естетском смислу.

Послови који се обављају у оквиру Радне јединице Механизација и одржавање су и одржавање возила, машина и алата у ЈКП Зеленило, контрола и евиденција потрошње горива, послови безбедности и здравља на раду, обавезни лекарски прегледи запослених, прегледи оруђа за рад, регистрација возила, послови осигурања.

ЈКП “Зеленило“ Сомбор

својом делатношћу, техничко-технолошком опремљеношћу, кадровским потенцијалима и природним ресурсима је пре свега сервис грађана Сомбора. Својим сталним развојем уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружа комуналне услуге са циљем унапређења животних услова свих грађанаса посебним освртом на заштиту животне средине .

Активности нашег делокруга се састоје из:

Основни циљеви наше делатности су: